Statut Fundacji La Cinta

TEKST JEDOLITY – zgodnie z uchwałą nr 02/FUND/2023

                                                                                                             §1

     

Fundację La Cinta ustanowiły Lilianna Maria Prześlica i Agnieszka Bogumiła Puczyłowska, zwane dalej Fundatorem Założycielem Fundacji, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 09 listopada 2020 roku przez notariusza w Warszawie Magdalenę Wypierowską, Repertorium A nr 3565/2020.

                                                                                                     §2
1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja La Cinta .
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Fundacja ma osobowość prawną.
4. Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
6. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Fundacja może używać odznak, pieczęci oraz logo zgodnie z obowiązującym przepisami.
8. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.
                                                                                                            §3
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
                                                                                                            §4
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa.
                                                                                                            §5
1. Fundacja może tworzyć lub przystępować do krajowych lub międzynarodowych organizacji o podobnym lub tym samym profilu działalności, w celu realizacji zadań statutowych. 2. Fundacja może wspierać wszystkie organizacje oraz grupy społeczne w realizacji ich celów, jeżeli cele te są tożsame z celami fundacji.
3. Fundacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane dalej jednostkami organizacyjnymi.
4. Jednostkę organizacyjną tworzy Zarząd, w drodze uchwały, określając zadania, kompetencje i budżet jednostki.
5. Organem jednostki organizacyjnej jest Kierownik, powoływany i odwoływany przez Zarząd. Kierownik prowadzi sprawy jednostki organizacyjnej i jest upoważniony do reprezentowania Fundacji na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

Cała treść Statutu Fundacji w załączniku Statut Fundacji La Cinta.pdf        

0
Skip to content